Povraćaj robe

Početna / Povraćaj robe

Član 28

Pravo potrošača na odustanak od ugovora 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). 

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. 

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. 

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. 

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. 

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču. 

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar). 

Ukoliko želite da vratite naručeni proizvod, molimo vas da u roku od 14 dana od prijema robe popunite ovaj formular i pošaljete ga na sledeću adresu: Bulevar Nemanjića 85a, 18000 Niš’.